T'interessa

Logo FEDER

Unió Europea

Avís legal

Avís legal

Les presents condicions s'apliquen a tots els usuaris que utilitzen esta web, que han de conéixer i acceptar.

Propietat intel·lectual i industrial de la web

Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, continguts, disseny gràfic i codis, són titularitat d'EFORMACIÓN.

Correspon al dit organisme l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Es concedix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que concórreguen les condicions que a continuació s'assenyalen, quedant vedats qualssevol actes que no hagen sigut expressament autoritzats per EFORMACIÓN.

Actualització de la web

EFORMACIÓN es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seues pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a la dita informació de manera temporal o definitiva.

La informació continguda en estes pàgines web és la vigent en la data de la seua última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l'usuari, relativa als productes i servicis i a altres informacions que contenen estes pàgines. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seua disposició en la mateixa web.

Responsabilitat dels continguts de la web

L'usuari es compromet a utilitzar esta web de forma correcta i lícita. EFORMACIÓN rebutja tota responsabilitat que es derive de la mala utilització dels seus continguts. El dit material:

  • Consistix únicament en informació de caràcter general que no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets.

  • No oferix necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada; la versió jurídicament vàlida de les convocatòries i anuncis oficials és la que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i altres diaris oficials de l'Estat espanyol o de la Unió Europea.

  • Conté en algunes ocasions enllaços a pàgines externes sobre les quals EFORMACIÓN no té cap control i respecte de les quals declina tota responsabilitat; no oferix assessorament professional o jurídic (si desitja efectuar una consulta d'este tipus, dirigisca's sempre a un professional degudament qualificat).

Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en esta pàgina té només finalitat informativa. EFORMACIÓN rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços, amb el nostre portal web, o que no siguen gestionades directament pel nostre administrador de la web.

Ús del Programari

El programari que es trobe disponible per a la seua descàrrega des d'esta web es troba protegit per drets d'autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari descarregat des d'este lloc, ha d'acceptar-se prèviament els termes del Contracte de llicència, si ho haguera, que acompanye o s'incloga en el programari (d'ara en avant, el 'Contracte de llicència').

Es prohibix expressament la còpia o reproducció del programari en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seua posterior reproducció o redistribució.

El programari només està garantit, si és el cas, d'acord amb els termes del contracte de llicència, excloent-se qualsevol altra garantia. En cap cas seran responsable EFORMACIÓN de cap dany directe o indirecte, ni de qualsevol altre tipus (inclosos, encara que amb caràcter merament enunciatius, lucres cessants, pèrdues d'informació, perjuís financers o comercials), inclús en el cas que EFORMACIÓN haguera sigut informada de la possibilitat de tals danys.

Privacitat de les dades

Les dades personals recollides en els campus d'esta web seran tractades de forma confidencial sota la responsabilitat de l'organisme gestor de cada un dels campus. En l'avís legal de cada un, s'informarà del que concernix l'article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, sobre el dret d'informació en la recollida de dades.